Hållbarhet

Enligt FN kan hållbarhet och hållbar utveckling definieras som ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. Men hur fungerar det i praktiken? Likt många andra aspekter handlar Hållbarhetsarbetet om ett samspel mellan olika samhällsaktörer. Hur väl fungerar kollektivtrafiken i en stad? Jobbar kommunen aktivt med att förbättra hållbarheten i staden? Bidrar det lokala näringslivet positivt till stadens utveckling?

Överlag ser invånarna i Sveriges tolv största städer positivt på hållbarhetsarbetet i deras städer. 60 procent uppger att deras stad är hållbar. Och det visar sig att Lund hamnar i topp även när det kommer till hållbarhet. Hela sju av tio Lundabor tycker att staden är hållbar. Linköping och Malmö kommer på andra och tredje plats, där 67 respektive 66 procent av invånarna är nöjda med sina städers hållbarhetsarbete.

Den stad som får sämst betyg inom hållbarhet är Göteborg. Där är endast 48 procent av invånarna nöjda. Och göteborgarna är inte heller speciellt hoppfulla om att det ska bli bättre. Endast 37 procent är nöjda med det arbete kommunen gör för att förbättra hållbarheten i staden. En siffra som är lägst i landet. Sveriges huvudstad, Stockholm, placerar sig som tredje sämsta stad inom hållbarhet. Endast 56 procent av invånarna tycker att staden är hållbar. Jämförelsevis ligger snittet för Sveriges tolv största städer på 60 procent.

”Att utveckla städer som är attraktiva och uppmuntrar en hållbar livsstil tar tid. En genomtänkt plan för hur staden ska förändras och utvecklas ökar möjligheterna.”
Amanda Tevell
En välfungerande kollektivtrafik är en förutsättning för att invånarna på ett hållbart sätt ska kunna ta sig fram i staden. Snittet för Sveriges tolv största städer i årets Samhällsbarometern ligger på 65 procent – med andra ord instämmer en majoritet i att det finns en välfungerande kollektivtrafik i sina städer. Endast fyra städer i indexet får ett lägre betyg än så – Göteborg, Jönköping, Helsingborg och Örebro.

Men det Örebro saknar inom kollektivtrafiken tar staden igen genom att vara bäst på att erbjuda medborgarna bra gångoch cykelbanor. Nio av tio av sina invånare upplever att det är lätt att ta sig fram via cykel och till fots. Jämförelsevis är snittet bland Sveriges tolv största städer 77 procent, vilket vittnar om städernas prioritering av exempelvis gågator.

”Arbetet med hållbarhet blir allt mer komplext och det är tydligt att våra största städer inte riktigt hänger med inom alla aspekter. Varken Göteborg eller Stockholm har lyckats driva initiativ som gett större avtryck och engagemang hos medborgarna, de har inte lyckats samla alla de aktörer som krävs för att skapa mer hållbara städer.”
Amanda Tevell
Läs mer

Sveriges mest välplanerade och hållbara städer

Stadsplanering

Stadsutveckling

Sveriges vackraste stad